PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẠM TẤU

TRƯỜNG TH &THCS BẢN HÁT

_________________

Số: 16/KH- TH&THCSBH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

    Hát Lừu, ngày 23  tháng 9  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020

____________________________

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch nhằm khắc phục tồn tại, cải tiến chất lượng theo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm duy trì, phát huy các điểm mạnh và khắc phục những tồn tại của đơn vị trong năm học 2018-2019 từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Tiếp tục củng cố hồ sơ, CSVC, chất lượng các tiêu chuẩn, rà soát theo Quy trình và Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để thực hiện các biện pháp cải tiến và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

          II. NỘI DUNG

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

     - Quyết định số 1423/QĐ - UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

         Căn cứ  Công văn số  198/PGDĐT-CM  ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ  QLCL năm học 2019-2020.

 

2. Kết quả tự đánh giá (tại thời điểm tháng 9 năm 2019)

- Tổng số tiêu chuẩn được đánh giá: 05 tiêu chuẩn

- Tổng số tiêu chí được đánh giá: 28 tiêu chí.

Trong đó:

+ Số tiêu chí đạt: 25 tiêu chí, chiếm: 89%

+ Số tiêu chí chưa đạt: 3 tiêu chí, chiếm: 11%

Căn cứ vào Điều 34+37 của Quy định về trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Trường tiểu học &THCS Bản Hát chưa đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chưa đạt chuẩn quốc gia.

 

3. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019- 2020:

- Tổng số tiêu chuẩn được đánh giá: 5 tiêu chuẩn

- Tổng số tiêu chí được đánh giá: 28 tiêu chí.

Trong đó:

+ Số tiêu chí đạt: 28 tiêu chí, chiếm: 100%

+ Số tiêu chí chưa đạt: 0 tiêu chí, chiếm: 0%

- Số tiêu chí đạt được tăng lên so với đầu năm học: 03 tiêu chí.

 

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục

Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, trong năm học 2019- 2020 nhà trường thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng ở một số tiêu chí, cụ thể như sau:

*Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

-Tiêu chí 1.1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

 Điểm mạnh

Kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường bám sát thực trạng cơ sở vật chất hiện có, nguồn lực của nhà trường, điều kiện về kinh tế, xã hội của địa phương và định hướng phát triển giáo dục của Nghị quyết Đại hội Đảng xã Hát Lừu. Kế hoạch được trao đổi bàn bạc chặt chẽ trong Hội đồng trường, tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu thẩm định phê duyệt, được Hội đồng trường xây dựng các giải pháp giám sát việc thực hiện, có báo cáo định kì trước Hội đồng sư phạm định kì theo học kì, năm học.

 Điểm yếu

Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường chưa được đăng tải trên website của nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Trong năm 2019-2020 và những năm tiếp theo, nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên phụ trách website đăng tải toàn văn kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường lên trang website, nhằm tranh thủ sự đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân, của cha mẹ học sinh.

-Tiêu chí 1.2. Hội đồng trường và các hội đồng khác

 Điểm mạnh

Mỗi khi có sự thay đổi về nhân sự Hiệu trưởng kịp thời làm tờ trình đề nghị phòng giáo dục ra quyết định kiện toàn Hội đồng trường với đầy đủ thành phần theo quy định và hàng năm ban hành quyết định thành lập hội đồng tư vấn với thành phần là những cán bộ, giáo viên có năng lực. Hội đồng trường và các hội đồng tư vấn hoạt động hiệu quả, được kiểm tra, đánh giá thường xuyên đã góp phần nâng chất lượng giáo dục của nhà trường.

 Điểm yếu

 Môt số giáo viên của nhà trường dạy 2 buổi/ngày nên khi tham gia các Hội đồng tư vấn như: Hội đồng chấm sáng kiến; Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi còn gặp khó khăn về thời gian.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục bồi dưỡng để các thành viên của từng hội đồng phát huy năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Hiệu trưởng khi xây dựng kế hoạch chú ý phân bổ nhiều thời gian để các thành viên tham gia tốt hơn.

-Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

 Điểm mạnh

Trường có Chi bộ độc lập, 5 năm qua luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn và các tổ chức khác trong nhà trường hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

 Điểm yếu

Nội dung sinh hoạt  của chi bộ đôi khi chưa thật phong phú, nội dung còn trùng lặp nội dung sinh hoạt của chuyên môn, và chỉ mới tập trung bàn bạc việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn dạy và học.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Từ năm học 2019-2020 chi bộ nhà trường phát huy các điểm mạnh. Có kế hoạch cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ sao cho phong phú hơn và tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban chi ủy, các đồng chí đảng viên phụ trách các Hội đồng trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chung của nhà trường.

-Tiêu chí 1.4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

 Điểm mạnh

Nhà trường có cơ cấu tổ chức các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đúng theo quy định Điều lệ trường tiểu học và Trung học cơ sở. Đội ngũ lãnh đạo tổ đa số có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm quản lý nhiều năm và tâm huyết với công việc. Luôn có sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau nên là nòng cốt xây dựng và phát triển nhà trường. Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng xây dựng đầy đủ, kịp thời các loại kế hoạch hoạt động và có tính khả thi cao. Do vậy khi thực hiện các nhiệm vụ luôn chủ động, có sự phối hợp nhịp nhàng và đem lại hiệu quả cao. Sinh hoạt tổ chuyên môn và tổ văn phòng đã đi vào nề nếp, phát huy được trí tuệ tập thể. Các tổ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Điểm yếu

Do quá trình sát nhập trường, công tác tổ chức điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  chính vì vậy một số năm học trước nhà trường chưa thành lập được tổ văn phòng.

Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, vẫn còn một vài giáo viên chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng; chưa thật tích cực, tự giác tham gia các hoạt động phong trào, hội thi. Một số buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thư ký ghi chép nội dung chưa thể hiện đầy đủ các vấn đề thảo luận trong tổ nên nội dung ghi trong sổ còn sơ sài.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp trên, tạo điều kiện cho nhà trường có đủ nhân viên và ổn định về đội ngũ để nâng cao hơn nữa các hoạt động trong nhà trường.

Tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt theo nghiên cứu bài học. Tập huấn bồi dưỡng cho tổ trưởng kỹ năng sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Kịp thời động viên, khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên mạnh dạn phát biểu, đăng ký tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức và dành thời gian để cùng dự sinh hoạt chuyên môn với tổ ít nhất một tháng một lần.

-Tiêu chí 1.5. Lớp học

 Điểm mạnh

Trường có các lớp học được tổ chức theo quy định. Hội đồng tự quản các lớp hoạt động tích cực là cánh tay đắc lực của GV chủ nhiệm, giúp GV chủ nhiệm ổn định và duy trì nề nếp lớphọc, học sinh tích cực tham gia các phong trào của trường, của ngành góp phần nâng cao kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong nhà trường. Nhà trường luôn đảm bảo duy trì tốt sĩ số học sinh. Nhà trường nằm vị trí giao thông thuận lợi cho việc đưa rước học sinh; đảm bảo về môi trường giáo dục và đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh của trường, nhìn chung thuận lợi cho học sinh đến trường và yên tâm học tập.

 Điểm yếu

Trong một vài năm học,  sĩ số học sinh cấp THCS có tối đa 40 học sinh/lớp, diện tích phòng học chưa đáp ứng được đủ chỗ ngồi. Hơn nữa nhà trường dạy học theo mô hình VNEN, nên việc bố trí chỗ ngồi của một số lớp còn chật chội và còn khó khăn trong việc quản lý học sinh trong từng giờ dạy.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các tổ chức tiếp tục làm tốt công tác vận động HS ra lớp và duy trì sĩ số HS. Nhà trường sắp xếp sĩ số các lớp đồng đều hơn, đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp các phòng học để đảm bảo diện tích.

-Tiêu chí 1.6. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

 Điểm mạnh

Có hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định;

          Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê báo cáo tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước;

          Xây dựng Quy chế chi nội bộ để chủ động trong quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đúng mục đích, công khai, công bằng, minh bạch, hiệu quả, tăng cường quyền giám sát của từng cá nhân, tổ chức trong đơn vị đối với công tác quản lý tài chính và đảm bảo tiết kiệm trong chi tiêu.

 Điểm yếu

Hồ sơ lưu trữ của kế toán, bộ phận hành chính đôi khi còn chưa khoa học. Hồ sơ chuyên môn của bậc THCS từ tháng 10/2017 về trước không còn do bị lũ cuốn trôi.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Bộ phận kế toán - bộ phận hành chính cần lập bảng danh mục hệ thống các văn bản hiện hành quy định về quản lý tài chính, tài sản.

-Tiêu chí 1.7. Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

 Điểm mạnh

Trường có đủ số lượng và cơ cấu giáo viên đúng theo quy định trong Thông tư số 16/2017/TT/BGDĐT ngày 12/7/2017 về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đảm bảo đủ để giảng dạy các môn học bắt buộc theo quy định. Giáo viên đều đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được tập huấn bồi dưỡng đúng chuyên môn giảng dạy. Giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó đạt trên chuẩn 92% cao hơn so với quy định, là điều kiện để đảm bảo chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường.

 Điểm yếu

Mặc dù đạt tỷ lệ trình độ trên chuẩn cao, nhưng một vài giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp giảng dạy theo Mô hình trường học mới. Nguyên nhân do một số giáo viên người dân tộc còn hạn chế về phương pháp. Một số giáo viên lớn tuổi chưa thật nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, tham gia phong trào hội thi chưa tích cực.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Năm học 2019-2020, Hiệu trưởng tiếp tục duy trì điểm mạnh trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB,GV,NV; phân công nhân sự; đảm bảo quyền lợi cho CB,GV,NV.

          Hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc học tập, bồi dưỡng; động viên khuyến khích GV lớn tuổi tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo hình thức bồi dưỡng ở tổ chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cá nhân đảm bảo về thời gian, nội dung bồi dưỡng hợp lý.

-Tiêu chí 1.8. Quản lý các hoạt động giáo dục

 Điểm mạnh

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnhYên Bái, Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu nhà trường cụ thể hóa bằng các kế hoạch hoạt động chuyên môn năm, học kỳ, tháng, tuần. Các kế hoạch được triển khai đến toàn thể các tổ khối chuyên môn và giáo viên trong phiên họp chuyên môn đầu năm để thực hiện và từng tuần, tháng, học kỳ có tiến hành đánh giá kết quả đạt được của kỳ trước, xây dựng kế hoạch cho kỳ tiếp theo. Các giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới nên đã biết lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong các hoạt động giáo dục, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra nhiều phương pháp để giúp đỡ học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ đó, tỉ lệ học sinh yếu giảm dần qua từng năm học.

 Điểm yếu

Một số ít giáo viên còn chậm trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu đã đem lại kết quả nhưng còn hạn chế chưa có nhiều học sinh giỏi các cấp. Một vài năm vẫn còn có  HS lưu ban do học sinh đi rèn luyện trong hè không đầy đủ, cha mẹ thiếu quan tâm.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Từ năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch giáo dục nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị. Đồng thời Ban Giám hiệu và các tổ trưởng  dành nhiều thời gian tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Từ đó đánh giá việc thực các kế hoạch đảm bảo và đúng tiến độ đề ra không.

            Ban Giám hiệu sẽ thường xuyên dự họp cùng tổ chuyên môn để có những chỉ đạo sát hơn; tạo điều kiện để giáo viên học tập, nghiên cứu, đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường kiểm tra công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu và rèn luyện lại trong hè cho HS. Phối hợp, động viên phụ huynh cho con em đi rèn luyện lại trong hè đầy đủ để đạt kết quả cao hơn.

-Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

 Điểm mạnh

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt

động của nhà trường. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ nếu thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đầy đủ, đúng pháp luật.

          Nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nghiêm sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý giáo dục. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của trường và của ngành.Chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Chế độ thông tin báo cáo đã trở thành nề nếp ở đơn vị. Hàng năm nhà trường đều xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường đầy đủ, đúng quy trình và tổ chức thực hiện tốt, do đó dân chủ trong nhà trường được phát huy, từ đó các hoạt động của nhà trường cũng đạt hiệu quả cao hơn, tập thể luôn giữ được mối đoàn kết và xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

 Điểm yếu

Một số giáo viên do tâm lí e ngại nên chưa mạnh dạn trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp. Chưa đưa ra các ý kiến tham mưu để phát huy tính dân chủ trong trường học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Hiệu trưởng cùng chủ tịch công đoàn sẽ tạo điều kiện tối đa, động viên khuyến khích cán bộ,  giáo viên mạnh dạn tham gia đóng góp ý để phát huy dân chủ của mình trong các cuộc họp.

-Tiêu chí 1.10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

 Điểm mạnh

Trong những năm qua nhà trường đã có kế hoạch tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường. Thực hiện nghiêm túc và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; có phương án phòng chống cháy nổ; kế hoạch phòng chống thiên tai bão lũ; phối kết hợp tốt với trạm y tế xã trong các đợt tuyên truyền về các dịch bệnh. Nhà trường phối hợp công an huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông, tổ chức cho CB, GV, NV, HS kí cam kết không vi phạm Luật an toàn giao thông và không mắc các tệ nạn xã hội.

 Điểm yếu

Nguồn kinh phí của đơn vị còn hạn hẹp, nên các hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, chưa tổ chức được nhiều các buổi ngoại khóa mang tính chất tuyên truyền.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Năm học 2019- 2020 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền, nhân dân địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế xã có nhiều hình thức tuyên truyền thu hút được học sinh tham gia.

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

Trường TH&THCS Bản Hát có đủ cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định. Nhà trường có đủ các Hội đồng, các tổ chức, đoàn thể như: Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn. Các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng chức năng quyền hạn của tổ chức mình. Các tổ chuyên môn hoạt động đều tay, có kế hoạch cụ thể rõ ràng, tổ chức sinh hoạt đều đặn theo định kỳ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ, đề xuất khen thưởng đối với giáo viên kịp thời.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động năm học và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị đối với giáo viên và nhân viên. Nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ thông tin và báo cáo theo yêu cầu với các cơ quan có chức năng và thẩm quyền. Trường triển khai tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên và có kế hoạch rõ ràng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý giáo dục. Giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ, hiệu quả các đợt bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý giáo dục và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định của các cấp uỷ Đảng.

Trường có lớp học, khối lớp học theo quy định Điều lệ, thuận tiện cho trẻ em đến trường.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện tốt nhiệm năm học. Cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà  trường. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành squản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục. Đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Thực hiện tốt quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định. Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản theo quy định của luật lưu trữ. Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định. Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường và các quy định khác của pháp luật. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

          Bên cạnh những điểm mạnh trên nhà trường vẫn còn một số hạn chế như:  Chiến lược của nhà trường chưa được công bố công rộng rãi trên trên Website của trường, của ngành nên chưa nhận được sự tham gia góp ý rộng rãi vì vậy còn một số nội dung chưa thực sự phù hợp trong tình hình hiện nay.

          Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hình thức còn chưa phong phú. Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch phát huy những điểm mạnh đã đạt được đồng thời thẳng thắn nhìn nhận khắc phục những điểm còn hạn chế để tìm giải pháp khắc phục

trong thời gian tiếp theo.

Số lượng tiêu chí đạt mức 1 là 10/10; đạt mức 2 là 10/10, đạt mức 3 là 3/10.

 

*Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

-Tiêu chí 2.1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

 Điểm mạnh

Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường được đảm bảo về số lượng, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quản lý; năng động, nhiệt tình trong công việc. Có năng lực trong việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động giáo dục trong nhà trường. Được tập thể nhà trường tín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý.

 Điểm yếu

Khi thực hiện Luật giáo dục mới yêu cầu GV tiểu học và THCS phải có bằng Đại học. Phó Hiệu trưởng bậc Tiểu học lại chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. 

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đề xuất với lãnh đạo Phòng GD&ĐT Trạm Tấu  tạo  điều kiện cho Phó Hiệu trưởng tiếp tục tham gia lớp học nâng cao trình độ chuyên nghiệp vụ trong thời gian gần nhất.

-Tiêu chí 2.2. Đối với giáo viên

 Điểm mạnh

Nhà trường có đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng và cơ cấu bộ môn theo quy định. Trong những năm qua nhà trường luôn chú ý đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Đa phần giáo viên có ý thức tự học tự rèn, không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Số lượng giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn đảm bảo theo quy định.

 Điểm yếu

Tính đến thời điểm hiện tại GV bậc tiểu học vẫn còn 1 đ/c có bằng chuyên môn Trung cấp. Sau khi áp dụng Luật giáo dục mới đồng chí giáo viên này sẽ không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Số lớp học của bậc THCS có ít (4 lớp). Chính vì thế việc đảm bảo cơ cấu bộ môn là rất khó, một số giáo viên còn phải dạy kê các môn học nhóm 2.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường có kế hoạch tạo điều kiện để giáo viên có bằng chuyên môn trung cấp tiếp tục tham gia học nâng chuẩn trong giai đoạn 2020-2022.

Tham mưu với Phòng GD&ĐT tiếp tục tăng cường giáo viên dạy liên trường để đảm bảo giáo viên được dạy đúng chuyên ngành đào tạo.

-Tiêu chí 2.3. Đối với nhân viên

 Điểm mạnh

Nhân viên đảm bảo về số lượng, có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân viên đều đạt trình độ chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định. Ban giám hiệu đảm bảo các quyền của nhân viên, quan tâm tạo điều kiện cho nhân viên làm việc và học tập, bố trí và sử dụng nhân viên phù hợp với

năng lực của nhân viên.

 Điểm yếu

Hiện tại số nhân viên biên chế của nhà trường còn hạn chế. Mặc dù trong thời gian vừa qua nhà trường đã phân công giáo viên kiêm nhiệm nhiệm vụ của tổ hành chính và nhân viên kế toán, y tế học đường từ trường TH&THCS Bản Lừu làm liên trường. Chính vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ của tổ hành chính đôi khi còn chồng chéo và chưa đúng kế hoạch đề ra.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục tham mưu với Phòng Giáo dục đề nghị UBND huyện bổ sung thêm biên chế nhân viên để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chung của nhà trường. Năm học 2019-2020 nhà trường phân công 2 GV kiêm nhiệm công tác TV-TB dạy học 2 cấp; thành lập tổ văn phòng  với thành phần là 1 đ/c trong Ban giám hiệu, 1 đ/c NV HĐ 68; cùng với 2 đ/c NV liên trường để đảm bảo hoạt động của nhà trường.

-Tiêu chí 2.4. Đối với học sinh

 Điểm mạnh

Nhà trường tuyển sinh hàng năm đảm bảo quy định về độ tuổi ở cả 2 cấp học. Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường và giao tiếp có văn hóa. Xây dựng và duy trì được hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức;

          Giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm sát sao tới từng học sinh và kịp thời uốn nắn những vi phạm của học sinh;

          Sau mỗi học kỳ, nhà trường đều có đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT đề ra.

100% học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định hiện hành.

 Điểm yếu

Cá biệt vẫn còn có một số ít học sinh thực hiện chưa tốt các nội quy, quy định của nhà trường, lớp, chưa tích cực tham gia học tập.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền, giáo dục nội quy, Điều lệ trường phổ thông tới phụ huynh và học sinh, để các em thực hiện tốt nội quy của nhà trường.

          Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ GVCN lớp, chọn những giáo viên có năng lực và tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm quan tâm đến lớp và có những giải pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm.

          Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển giáo dục toàn diện học sinh.

Kết luận về Tiêu chuẩn 2:

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý có số năm dạy học đúng theo quy định, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, hàng năm được ngành xếp loại tốt trở lên. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được bồi dưỡng tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục. Trường có đủ giáo viên, đạt trình độ chuyên môn theo quy định. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn vượt quy định; không có giáo viên xếp loại yếu kém. Giáo viên, nhân viên trong trường được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và thực hiện đúng quy định về hành vi không được làm tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

          Tuy nhiên, một số ít GV năng lực giảng dạy không đồng đều, còn lúng túng

trong việc đổi mới phương giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chưa đảm bảo như kế hoạch đã xây dựng của đơn vị. Một vài học sinh có lúc thực hiện chưa tốt nội quy nhà trường như: nghỉ học không xin phép, thực hiện giờ giấc học tập chưa tốt, đôi khi chưa chuẩn bị bài cũ và chưa tập trung cao cho việc học của mình. Nhiều vị trí công việc của nhân viên còn kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công việc đôi khi còn chưa cao.

Số lượng tiêu chí đạt mức 1 là  3/4, đạt mức 2 là 3/4, đạt mức 3 là 2/4. Phấn đấu đạt tiêu chí 2.3 vào tháng 12/2019.

 

*Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

-Tiêu chí 3.1. Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập

 Điểm mạnh

Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, có cổng trường, biển trường và tường rào bao quanh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Khuôn viên nhà trường luôn được giữ gìn vệ sinh đảm bảo môi trường “xanh - sạch - đẹp”.  Diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh bình  quân các năm đạt trên 13 m2/học sinh.

 Điểm yếu

Khu vực bãi tập vẫn chưa bố trí cố định được ở một vị trí. Một số trang thiết bị cho bãi tập đã bị cũ, hỏng.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Sau khi điểm trường THCS xây dựng hoàn thiện nhà trường sẽ bố trí cố định khu vực bãi tập ở một vị trí và sẽ tiếp tục dành kinh phí tu sửa, mua sắm để thay thế một số thiết bị đã bị hỏng, đã xuống cấp.

-Tiêu chí 3.2. Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập

 Điểm mạnh

Nhà trường có phòng học kiên cố để học 2 buổi/ ngày; phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, bàn ghế tương đối phù hợp với học sinh, có bàn ghế của giáo viên, bảng viết đúng quy cách. Cơ bản đảm bảo đủ đồ dùng thiết bị giảng dạy, các thiết bị đều được khai thác sử dụng có hiệu quả và được bảo trì thường xuyên.

 Điểm yếu

Một số phòng học được xây dựng từ lâu diện tích còn nhỏ so quy định. Nhà trường chưa có phòng để tổ chức các hoạt động tập thể và giáo dục cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt. Khối phòng học bộ môn được khởi công xây dựng từ tháng 6/2019 nhưng chưa hoàn thành.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Đề nghị cấp trên quan tâm, tác động để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng khối phòng học bộ môn điểm trường THCS hoàn thành trong tháng 11/2019. Ngoài ra năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo, quy mô lớp học giảm xuống. Nhà trường sẽ chuyển đổi một số phòng học kiên cố điểm Tiểu học sang phòng phục vụ học tập để đảm bảo đủ các phòng phục vụ học tập.

-Tiêu chí 3.3. Khối hành chính - quản trị

 Điểm mạnh

Nhà trường có khối hành chính - quản trị đảm bảo đáp ứng các hoạt động của nhà trường. Các phòng đều có đủ trang thiết bị, đều được khai thác sử dụng có hiệu quả và được bảo trì thường xuyên.

 Điểm yếu

Các phòng hành chính quản trị đều tận dụng từ các phòng học thừa ngăn ra, do

 vậy một số phòng bố trí còn chưa được phù hợp với chức năng nhiệm vụ của phòng.

Một số trang thiết bị, bàn ghế các phòng làm việc đã xuống cấp.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Trong thời gian tới nhà trường sẽ chỉ đạo bộ phận cơ sở vật chất tiếp tục có

kế hoạch tu sửa và lập tờ trình mua sắm thay thế trang thiết bị, bàn ghế xuống cấp.

-Tiêu chí 3.4. Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

 Điểm mạnh

Nhà trường có hệ thống thoát nước xung quanh trường; Có 2 công trình vệ sinh sạch sẽ phục vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Có nguồn nước tự chảy hợp vệ sinh ATTP và cơ bản đủ để phục vụ cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên và chăm sóc cây xanh của trường; Có máy lọc nước phục vụ học sinh uống. Nhà trường thực hiện tốt việc thu gom rác thường xuyên để đảm bảo theo yêu cầu vệ sinh môi trường.

 Điểm yếu

Nhà trường sử dụng nguồn nước tự chảy, do đó về mùa khô tại điểm trường THCS đôi khi vẫn còn thiếu nước phải đi xin nhà dân.

Công trình vệ sinh ở điểm trường THCS được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp. Cả hai điểm trường chưa có nhà vệ sinh tách rời cho CB,GV và học sinh.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp trên đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình vệ sinh thay thế công trình xuống cấp, dành kinh phí mua sắm thêm téc nước để trữ nước sử dụng vào mùa khô.

-Tiêu chí 3.5. Thiết bị

 Điểm mạnh

Nhà trường trang bị các thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy. Mỗi khối học được trang bị bộ đồ dùng dạy học cần thiết, phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên. Đồ dùng được giáo viên các khối lớp thường xuyên sử dụng trên lớp hàng ngày. Mỗi năm học, nhà trường phát động và tổ chức tốt hội thi tự làm đồ dùng dạy học có 100% giáo viên tham gia, nhiều đồ dùng có chất lượng cao được bổ sung cho kho thiết bị của nhà trường. Hằng năm, nhà trường tổ chức kiểm kê, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp, đồ dùng và thiết bị dạy học kịp thời. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm tới công tác sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy. Giáo viên nhiệt tình và thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học trong giảng dạy.

 Điểm yếu

Thiết bị dạy học tối thiểu dành cho 2 cấp học của nhà trường còn hạn chế. Một số thiết bị của bộ đồ dùng được cấp phát, độ chính xác, độ bền chưa cao, dễ hỏng, dễ vỡ sau khi sử dụng; hoá chất để lâu bị biến màu, không chính xác. Hiện tại thiếu một số hóa chất dùng thực hành cho môn Hóa học.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã đạt được.Nhà trường thường xuyên tổ

chức các cuộc thi tự làm đồ dùng dạy học cho giáo viên nhằm bổ sung thêm các đồ dùng còn thiếu cho kho thiết bị nhà trường. Tiếp tục phát huy hiệu quả các thiết bi, đồ dùng dạy học và kịp thời mua sắm bổ sung, thay thế những đồ dùng thiết bị đã hư hỏng. Sửa chữa và mua mới một số tủ đựng đồ dùng ở các lớp đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học. GV tích cực sử dụng thiết bị phòng học thông minh, thí nghiệm ảo để đảm bảo nội dung học cho HS;…Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư thiết bị dạy học theo lộ trình thay SGK.

-Tiêu chí 3.6. Thư viện

 Điểm mạnh

Thư viện có đủ sách, báo, tài liệu tham khảo đảm bảo cho học sinh và giáo viên

 nghiên cứu đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trường có hệ thống công nghệ thông tin

kết nối Internet đáp ứng yêu cầu quản lý, đọc và mượn của CB,GV và HS.

          Hằng năm, thư viện được bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật.

          Kịp thời cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh góp phần phục vụ tốt trong việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

Thư viện có hệ thống sổ sách theo dõi sách báo, tạp chí, thiết bị dạy học sổ mượn, trả sách đầy đủ theo quy định. Nguồn sách, báo, tài liệu khá đầy đủ, mỗi năm thư viện đều được bổ sung nguồn sách, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên, nhân viên và học sinh.

 Điểm yếu

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục  tham mưu với cấp trên bổ sung biên chế nhân viên thư viện. Tiếp tục tự đánh giá, rà soát các tiêu chí chưa đạt về thư viện trường học tiên tiến để có kế hoạch đầu tư, mua sắm trong các năm học tiếp theo.

Tiếp tục phát động học sinh, phụ huynh tặng sách cho thư viện nhà trường. Tổ chức phong trào xây dựng “thư viện lớp em” để bổ sung sách cho thư viện nhà trường và cũng tạo điều kiện cho GV và HS đọc sách ngay tại lớp.

Kết luận về Tiêu chuẩn 3:

Trường TH&THCS Bản Hát có khuôn viên riêng biệt, môi trường trong sạch thoáng mát. Trường có đủ phòng học, bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng viết theo quy định. Thư viện nhà trường cơ bản có đủ tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, sách tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

          Việc quản lý, sử dụng và bảo quản các khối phòng và trang thiết bị giáo dục được thực hiện tốt đã phát huy tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

          Phong trào xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn được chú trọng thực hiện thường xuyên với những giải pháp cụ thể mang tính ngắn hạn và dài hạn.

          Tuy nhiên, nhà trường chưa được đầu tư đủ các phòng chức năng, phòng ngoại ngữ, âm nhạc. Việc ứng dụng CNTT của nhân viên kiêm nhiệm công tác thư viện vào quản lý hoạt động của thư viện trong năm học còn hạn chế. Thiết bị giáo dục và một số đồ dùng dạy học xuống cấp do sử dụng nhiều năm.   

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường tương đối đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT về khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định. Có thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CB, GV, NV và học sinh, … Trang thiết bị, CSVC nhà trường thường xuyên được bảo dưỡng, tu sửa đảm bảo những yêu cầu cho công tác dạy và học.

Số lượng tiêu chí đạt Mức 1 là 4/6, đạt mức 2 là 4/6, đạt mức 3 là 0/6.  Phấn đấu đạt 2 tiêu chí còn lại (3.2; 3.5 cuối năm 2019).

 

*Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

-Tiêu chí 4.1. Ban đại diện cha mẹ học sinh

 Điểm mạnh

Ban ĐDCMHS trường, lớp luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến công tác hỗ trợ học sinh khó khăn và giáo dục học sinh chậm tiến bộ, vận động xã hội hoá giáo dục. Ban ĐDCMHS trường có kế hoạch phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền đến các phụ huynh học sinh có trách nhiệm quản lý, giáo dục đạo đức học sinh. Ban ĐDCMHS trường, lớp thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và có trách nhiệm trong hoạt động theo quy định của Điều lệ Ban ĐDCMHS ban hành. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường giúp nhà trường hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.

 Điểm yếu

Các thành viên Ban đại diện CMHS trường hoạt động đôi khi chưa đều tay. Một số ít PHHS do phải lao động kiếm sống  ở xa nên việc chăm sóc, giáo dục con cái còn phó mặc cho nhà trường, trong các kỳ họp thường hay vắng mặt, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt được. Từ năm học 2019-2020 nhà trường tiếp tục tạo mọi điều kiện cho Ban đại diện CMHS trường, lớp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm theo Điều lệ Ban đại diện CMHS. Kịp thời tham mưu và tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban đại diện CMHS với nhà trường. Tiến hành rà soát để kiện toàn nhân sự Ban đại diện CMHS hàng năm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến CMHS. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm bằng mọi hình thức để liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để cùng giáo dục học sinh tiến bộ.

-Tiêu chí 4.2. Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

 Điểm mạnh

Nhà trường luôn chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương về kế hoạch và các biện pháp để phát triển nhà trường; tích cực tham mưu và phối hợp với UBND, công an xã để xây dựng môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh. Thực hiện tốt công tác vận động, huy động các nguồn lực để bổ sung trang bị thêm các thiết bị dạy học của nhà trường, kịp thời sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất và kịp thời giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, khen thưởng học sinh có thành tích tốt.

 Điểm yếu

Đôi khi sự phối hợp giữa trường với các tổ chức xã hội ngoài trường đôi khi chưa đạt được hiệu quả cao. Công tác vận động, huy động có lúc chưa thật kịp thời, chưa thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho nhà trường.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục phát huy điểm mạnh đạt được, tăng cường tổ chức các buổi giao lưu với các tổ chức xã hội trong địa bàn vào các ngày lễ lớn. Tiếp tục khuyến khích động viên kịp thời cả về tinh thần lẫn vật chất đối với những học sinh có tiến bộ, vượt khó trong học tập. Năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, nhà trường thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức, đoàn thể của địa phương, các Mạnh thường quân để tăng cường nguồn lực, tài lực giúp nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kịp thời hỗ trợ động viên, khen thưởng học sinh.

Kết luận về Tiêu chuẩn 4:

Nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã

hội. Đặc biệt trường luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực, nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Nhà trường đã tạo được mối quan hệ tốt với phụ huynh học sinh và xã hội, thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ngoài nhà trường, tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhà trường đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện theo quy định của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; Thường xuyên tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động chưa đều tay, công việc chủ yếu tập trung vào một số người.

Số lượng tiêu chí đạt Mức 1 là 2/2, đạt mức 2 là 2/2, đạt mức 3 là 2/2.

 

*Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

-Tiêu chí 5.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục và Chương trình giáo dục phổ thông

 Điểm mạnh

Kế hoạch năm học, tháng, tuần của nhà trường xây dựng đầy đủ và sát với thực tế đơn vị, có tính khả thi, được giáo viên đồng thuận nhất trí cao. Thông qua kế hoạch nhà trường tất cả giáo viên bám sát và cụ thể hoá vào kế hoạch của cá nhân, của tổ khối, thực hiện đạt được hiệu quả. Chương trình giáo dục, quy định về chuyên môn, các hoạt động giáo dục đều được giáo viên thực hiện nghiêm túc và đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học. Các giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới nên đã biết lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong các hoạt động giáo dục, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra nhiều phương pháp để giúp đỡ học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ đó, tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng và học sinh yếu giảm dần qua từng năm học.

 Điểm yếu

Việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu đã đem lại kết quả nhưng còn hạn chế chưa có nhiềuhọc sinh giỏi các cấp.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Ban giám hiệu tăng cường việc kiểm tra, kết hợp với các tổ chuyên môn của nhà trường rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cá nhân, tăng cường kiểm tra chéo giữa các cá nhân trong trường.

-Tiêu chí 5.2. Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện

 Điểm mạnh

Nhà trường có đầy đủ kế hoạch và có tổ chức giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện trong từng năm học. Hằng năm có rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện.

 Điểm yếu

Đôi khi chưa phát hiện kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có năng khiếu để giáo dục và hỗ trợ.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Phân công giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, phát hiện học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có năng khiếu để báo cáo với ban giám hiệu kịp thời.

-Tiêu chí 5.3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

 Điểm mạnh

Trường đã thực hiện lồng ghép chương trình giáo dục địa phương vào các môn học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, của các văn bản chỉ đạo của phòng và sở GD& ĐT. Giáo viên có ý thức về việc sưu tầm tư liệu, tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục địa phương.

 Điểm yếu

Tài liệu giáo dục địa phương còn hạn chế, chính vì vậy việc giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Ban giám hiệu tiếp tục đề nghị cấp trên bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương. Chỉ đạo giáo viên cập nhập nội dung giáo dục địa phương kịp thời.

-Tiêu chí 5.4. Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp

 Điểm mạnh

Hàng năm nhà trường có giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh giúp học sinh lựa chọn được nghề phù hợp với khả năng điều kiện của mình để hoà nhập vào xã hội.

 Điểm yếu

Hình thức tổ chức các  hoạt động trải nghiệm, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề chưa phong phú, chưa hấp dẫn.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, có các kế hoạch tổ chức phong phú các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp dạy nghề.

-Tiêu chí 5.5. Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh

 Điểm mạnh

Hàng năm nhà trường luôn quan tâm và chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, trong từng năm nhà trường đều có kế hoạch cụ thể, xây dựng từng nội dung phù hợp với lứa tuổi của các em, đồng thời chỉ đạo giáo viên xem việc lồng ghép kỹ năng sông trong từng tiết dạy, từng hoạt động là việc làm cần thiết, hình thành cho các em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

 Điểm yếu

Vẫn còn một số ít học sinh chưa thực sự chú ý đến việc rèn luyện kĩ năng sống, chưa tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường

Một số nhỏ học sinh trong nhà trường phụ huynh đi làm ăn xa, không có thời gian quan tâm đến con em mình, kỹ năng sống của các em rất ít.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chương trình lồng ghép kỹ năng sống vào trong giảng dạy, tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp, để từ đó giúp học sinh nhận biết rõ hơn về tầm quan trọng của việc vận dụng kỹ năng sống đã học trong nhà trường vào trong cuộc sống.

-Tiêu chí 5.6. Kết quả giáo dục

 Điểm mạnh

Hàng năm tỷ lệ học lực, hạnh kiểm của học sinh đều đạt và vượt kế hoạch nhà trường đề ra, tăng dần theo từng năm. Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giảm dần và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, tiếp tục học THPT và học nghề đã có chuyển biến tích cực trong nhiều năm liên tiếp.  

 Điểm yếu

Tỉ lệ học sinh giỏi còn chưa đạt. Tỉ lệ học sinh lưu ban vẫn còn.

 Kế hoạch cải tiến chất lượng

Trong năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo Nhà trường giao cho bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể, tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, đổi mới phương pháp để tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh đạt học lực trung bình và hạnh kiểm khá trở lên. Bộ phận đoàn thể, hội khuyến học nhà trường vận động phụ huynh và các mạnh thường quân ủng hộ quỹ tiếp sức đến trường để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên và tổng phụ trách đội phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh trong việc giáo dục các em trong việc tự học, đi học đều và quan tâm việc học của các em nhiều hơn nữa nhằm giảm dần việc học sinh thường xuyên nghỉ học. Từ đó giảm dần tỷ lệ học sinh có học lực kém, hạnh kiểm trung bình, học sinh lưu ban và bỏ học.

Kết luận về Tiêu chuẩn 5:

Trong những năm học vừa qua, nhà trường đã không ngừng đổi mới các hoạt động giáo dục và tìm ra biện pháp nâng cao kết quả giáo dục. Bằng cách thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và  Đào tạo, không ngừng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hoàn thành và có tính kế thừa nhiệm vụ phổ cập ở địa phương, việc bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém là trách nhiệm của thầy cô giáo trong nhà trường, …Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian đã thu hút học sinh tham gia một cách hào hứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Số lượng tiêu chí đạt Mức 1 là 6/6, đạt mức 2 là 6/6, đạt mức 3 là 3/6.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tự đánh giá

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá, Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng tự đánh giá; chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các cá nhân liên quan đến từng tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng.

- Chỉ đạo thu thập, bổ sung minh chứng hằng năm theo quy định của từng tiêu chí, tiêu chuẩn. Xây dựng báo cáo TĐG, đăng ký đánh giá ngoài, đề nghị công nhận đạt chuẩn KĐCL, chuẩn quốc gia cuối năm 2019.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định đối với Phòng GD&ĐT.

 

 

2. Các thành viên Hội đồng tự đánh giá

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục có hiệu quả.

- Củng cố hồ sơ, minh chứng, đánh giá tiêu chí theo quy định.

 

 

3. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong trường

- Chỉ đạo các thành viên của tổ, đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

- Thu thập minh chứng theo quy định để bổ sung vào các tiêu chí của từng Tiêu chuẩn được phân công, nhất là các tiêu chí chưa đạt yêu cầu.

 

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

- Thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng liên quan đến các nhiệm vụ

được phân công; hoàn thiện các loại hồ sơ quy định theo các tiêu chí để bổ sung

các minh chứng cho từng tiêu chí của các Tiêu chuẩn.

- Phối hợp với các bộ phận, cán bộ, giáo viên trong tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là kế hoạch thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2019-2020  và các năm học tiếp theo, yêu cầu các tổ, từng bộ phận, các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện nghiêm túc và báo cáo kịp thời những khó khăn khi thực hiện về cho Hội đồng tự đánh giá và Ban giám hiệu nhà trường để giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (BC);

- Ban lãnh đạo nhà trường ;

- Hội đồng TĐG trường(TH);

- Lưu trường.

CHỦ TỊCH HĐ TỰ ĐÁNH GIÁ

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                 Trương Thị Thanh